બેન્ક્વેટ મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 800 — 1,500

રિસેપ્શન મેનુ, 1 વ્યક્તિ માટે

₹ 1,000 — 2,000

વધુ 3 બતાવો