બેન્ક્વેટ હોલ

0

Samne Ghat Rd, Narottam Nagar Colony, Nagwa Lanka, Varanasi – BHU Trauma Centre

Hall

ક્ષમતા100 – 200 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 650/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

Hall

ક્ષમતા20 – 30 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 650/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Luxa Road, Girja Ghar, Chaurha, Varanasi – Girja Ghar Chauraha

1916 Restaurant

ક્ષમતા60 – 120 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

Cafeteria

ક્ષમતા30 – 60 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

1916 Rooftop

ક્ષમતા20 – 40 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 450/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Asapur, sarnath, Varanasi – Baba Vishwanath petrol pump

ક્ષમતા1,250 – 2,500 વ્યક્તિ

કિમત₹ 4,50,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 600 માંથી ભાડું

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Kodopur,ramnagar, Varanasi, Varanasi – Ram nagar

Hall I + Lawn I

ક્ષમતા700 – 1,400 લોકો

ચુકવણી મોડેલફક્ત ભાડું (કેટરિંગ નહીં)

કિમતકેટરિંગ નથી, ફક્ત ₹ 1,50,000 માંથી ભાડું

Hall II + Lawn II

ક્ષમતા700 – 1,400 લોકો

ચુકવણી મોડેલફક્ત ભાડું (કેટરિંગ નહીં)

કિમતકેટરિંગ નથી, ફક્ત ₹ 1,30,000 માંથી ભાડું

Lawn I

ક્ષમતા500 – 1,000 લોકો

ચુકવણી મોડેલફક્ત ભાડું (કેટરિંગ નહીં)

કિમતકેટરિંગ નથી, ફક્ત ₹ 1,00,000 માંથી ભાડું

Lawn II

ક્ષમતા500 – 1,000 લોકો

ચુકવણી મોડેલફક્ત ભાડું (કેટરિંગ નહીં)

કિમતકેટરિંગ નથી, ફક્ત ₹ 75,000 માંથી ભાડું

Hall I

ક્ષમતા100 – 200 લોકો

ચુકવણી મોડેલફક્ત ભાડું (કેટરિંગ નહીં)

કિમતકેટરિંગ નથી, ફક્ત ₹ 80,000 માંથી ભાડું

Hall II

ક્ષમતા100 – 200 લોકો

ચુકવણી મોડેલફક્ત ભાડું (કેટરિંગ નહીં)

કિમતકેટરિંગ નથી, ફક્ત ₹ 60,000 માંથી ભાડું

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ

Ashapur Chauraha,Mawaiya, Sarnath, Varanasi, Varanasi – Near Old RTO

ક્ષમતા600 – 1,200 લોકો

કિમત₹ 2,00,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 750 માંથી ભાડું

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ, પાવર બેક અપ

Pared Kothi, Cantt, Varanasi, Varanasi – Near Railway Station

Kothi Banquet

ક્ષમતા50 – 175 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 900/વ્યક્તિમાંથી

Sangeet Banquet

ક્ષમતા30 – 60 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 700/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 900/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, પાવર બેક અપ

Shivpur Bypass Rd, Suddhipur, Varanasi – Opp. Raj T.V.S

Hall + Lawn I + Lawn II

ક્ષમતા400 – 800 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 2,00,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 600 માંથી ભાડું

Hall + Lawn I

ક્ષમતા200 – 400 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 80,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 600 માંથી ભાડું

Hall

ક્ષમતા40 – 80 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 10,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 600 માંથી ભાડું

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

K 44/34 Bhaironath,Visheshwarganj, Bisweshwarganj, Varanasi – near General Post Office

Mewar

ક્ષમતા300 – 1,000 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 1,250/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 1,350/વ્યક્તિમાંથી

Vrindavan

ક્ષમતા40 – 150 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 1,150/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 1,250/વ્યક્તિમાંથી

Open Air Lounge

ક્ષમતા50 – 100 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 1,000/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 1,200/વ્યક્તિમાંથી

Rendevouz

ક્ષમતા10 – 15 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 750/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 850/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Indian, Chinese

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, લીફ્ટ, પાવર બેક અપ

C 27/143-1 Ramkatora Rd Near Dalimms Ramkatora, Rampuri Colony, Jaitpura, Varanasi – Dalimss Sunbeam School, Ramkatora

ક્ષમતા400 – 800 લોકો

કિમતકેટરિંગ નથી, ફક્ત ₹ 1,75,000 માંથી ભાડું

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Shivpur, Panchkoshi Rani Pokhari, Varanasi, Varanasi – Near Indian Oil Petrol Pump

Lawn

ક્ષમતા50 – 2,000 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 1,00,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 400 માંથી ભાડું

Hall

ક્ષમતા30 – 50 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 400/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 400/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, બાથરૂમ, પાવર બેક અપ

Lallapura, Gulab Bagh Colony, Chetganj, Varanasi – Opp. Sigra Police Station

ક્ષમતા500 – 1,000 લોકો

કિમતકેટરિંગ નથી, ફક્ત ₹ 1,10,000 માંથી ભાડું

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ

Pitarkunda, Varanasi, Uttar Pradesh 221001, Varanasi – Close to Pitarkunda Talab

Muskan

ક્ષમતા100 – 200 લોકો

ચુકવણી મોડેલફક્ત ભાડું (કેટરિંગ નહીં)

કિમતકેટરિંગ નથી, ફક્ત ₹ 35,000 માંથી ભાડું

Milan

ક્ષમતા100 – 200 લોકો

ચુકવણી મોડેલફક્ત ભાડું (કેટરિંગ નહીં)

કિમતકેટરિંગ નથી, ફક્ત ₹ 35,000 માંથી ભાડું

Mannat

ક્ષમતા88 – 175 લોકો

ચુકવણી મોડેલફક્ત ભાડું (કેટરિંગ નહીં)

કિમતકેટરિંગ નથી, ફક્ત ₹ 25,000 માંથી ભાડું

ખાસ લક્ષણો: Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, પાવર બેક અપ

Dandupur, Ring Road, Varanasi, Varanasi – Near Rameshwar Diesel and Filling Station

ક્ષમતા100 – 1,500 લોકો

કિમતકેટરિંગ નથી, ફક્ત ₹ 1,25,000 માંથી ભાડું

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, પાવર બેક અપ

Harahua Bazar, Babatpur, Airport Road, Varanasi – Pillar No.42

Hall + Lawn

ક્ષમતા1,000 – 2,000 વ્યક્તિ

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 1,20,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 500 માંથી ભાડું

Lawn

ક્ષમતા1,000 – 2,000 વ્યક્તિ

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 80,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 500 માંથી ભાડું

Hall

ક્ષમતા50 – 100 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 20,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 500 માંથી ભાડું

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

SH-15/59-K, Shivpur, Varanasi, Uttar Pradesh 221003, Varanasi – Near Tandoor And Curry

ક્ષમતા100 – 1,500 લોકો

કિમત₹ 1,50,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 800 માંથી ભાડું

ભોજનનો પ્રકાર: Multi-Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, પાવર બેક અપ

Dafi Road, Lanka Road, Bypass, Ashokpuram Colony, Dafi, Varanasi – Near NH2 Tool Plaza

Hall 1 + Hall 2 + Lawn

ક્ષમતા1,000 – 2,000 વ્યક્તિ

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 1,50,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 700 માંથી ભાડું

Hall 1

ક્ષમતા35 – 70 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 10,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 700 માંથી ભાડું

Hall

ક્ષમતા35 – 70 લોકો

ચુકવણી મોડેલહોલનું ભાડે + પ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

કિમત₹ 10,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 700 માંથી ભાડું

ભોજનનો પ્રકાર: Multicuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Danupur Bus Stop, Near Chandmari, Ring Road, Varanasi, Varanasi – Near Chandmari

Restaurant

ક્ષમતા30 – 70 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 350/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

Hall

ક્ષમતા30 – 100 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 350/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 600/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, સ્ટેજ, પ્રોજેક્ટર, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, પાવર બેક અપ

B - 38/7 - 3 Opp. Akaswani , Mahmoorganj, Varanasi – Akaswani

Banquet Hall

ક્ષમતા60 – 150 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 900/વ્યક્તિમાંથી

Rooftop

ક્ષમતા25 – 35 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 900/વ્યક્તિમાંથી

Restaurant

ક્ષમતા20 – 30 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 800/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 900/વ્યક્તિમાંથી

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ, બાથરૂમ

Nuwav Chauraha, Near Hondai Service Center, NH 2, (BHU) Daafi, Varanasi, Varanasi – Near Hondai Service Center

Lawn

ક્ષમતા50 – 1,300 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 300/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

Hall 2

ક્ષમતા25 – 500 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 300/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

Rooftop Restaurant

ક્ષમતા25 – 200 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 300/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

Hall 1

ક્ષમતા 250 લોકો

ચુકવણી મોડેલપ્લેટ દીઠ સિસ્ટમ

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ₹ 300/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ₹ 500/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: સંગીતના સાધનો, સ્ટેજ, બાથરૂમ, પાવર બેક અપ

52 Bigha, Lalpur Road, Gokul Gaushala, Varanasi – Lalpur Road

ક્ષમતા750 – 1,500 લોકો

કિમત₹ 1,00,000 માંથી + પ્લેટ દીઠ ₹ 750 માંથી ભાડું

ભોજનનો પ્રકાર: Multi Cuisine

ખાસ લક્ષણો: સ્ટેજ

વધુ 20 બતાવો