સ્થળ

Shivpuri Vatika

+91 99848 3 7555

Near Durga Complex, Shivpur
+91 99848 37555
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, બેન્ક્વેટ હોલ