સ્થળ

Ganesh Mandapam

+91 99569 3 4000

Near Nati Imli Police Station, Nati Imli Rd, Piplani Katra, Jaitpura
+91 99569 34000
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, ઉનાળાનો વિસ્તાર, બગીચો