સ્થળ

Aashirwad Banquet Hall

+91 542 245 0356

Jangamwadi Rd, Near Hotel Vibhav Harsh, Near City Union Bank, Bangali Tola
+91 542 245 0356
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, બેન્ક્વેટ હોલ