સ્થળ

Tanishq Marriage Lawn

+91 94156 8 7475

BHU Rd, DLW, Sundarpur, Newada
+91 94156 87475
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, ઉનાળાનો વિસ્તાર, બગીચો