સ્થળ

Moon Garden

+91 94152 7 4024

Vikram Singh, Shivpur Bypass Rd, Suddhipur, Laxmanpur, Shivpur
+91 94152 74024
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, બેન્ક્વેટ હોલ, ઉનાળાનો વિસ્તાર, બગીચો