સ્થળ

Abhinandan Hall

+91 90448 2 5564

Panchawati Rd, Near Shami Tree, Batauveer, Ram Nagar
+91 90448 25564
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, બેન્ક્વેટ હોલ, શહેરની બહારનું સંકુલ