સ્થળ

City Garden

+91 93894 8 7802

S 14/27-1, G.T. Road, Andharapul, Chaukaghat, Varanasi, Uttar Pradesh 221002, India
+91 93894 87802
https://www.facebook.com/citygarden2014/
citygarden2014@gmail.com
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ