સ્થળ

Kushwaha Vatika

+91 80819 9 9924

Salarpur Rd, Kapildhara, Salarpur
+91 80819 99924
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, ઉનાળાનો વિસ્તાર, બગીચો