સ્થળ

Sharda Upwan

+91 94154 4 8535

Near Basahi Choraha, Navalpur, Tulsi Vihar Colony, Narayanpur
+91 94154 48535
બેન્ક્વેટ હોલ
સ્થળનો પ્રકાર સ્થળ, ઉનાળાનો વિસ્તાર, બગીચો