तयार लग्न

₹ 1,51,000 – 50,00,000

तयार लग्न

₹ 8,00,000 – 50,00,000

लग्नाची योजना

₹ 80,000 – 5,00,000

बाहेरील नोंदणी

₹ 4,00,000 – 50,00,000

तयार लग्न

₹ 10,00,000 – 50,00,000

लग्नाची योजना

₹ 5,60,000 – 50,00,000

बाहेरील नोंदणी

₹ 4,00,000 – 10,00,000

तयार लग्न

₹ 15,00,000 पासून

लग्नाची योजना

₹ 2,00,000 पासून

बाहेरील नोंदणी

₹ 75,000 पासून

14 अधिक दर्शवा